Reklamacje i zwroty

Gwarancja i serwis

Część produktów sprzedawanych w naszym sklepie posiada gwarancję producenta. W przypadku wykrycia wady w sprzęcie objętym gwarancją, skontaktuj się z najbliższym punktem serwisowym, wskazanym w karcie gwarancyjnej lub na stronach internetowych producentów. Jest to bardzo szybki proces reklamacji, który pozwala w najkrótszym czasie doprowadzić sprzęt do sprawności.

Uwaga: prosimy o zachowanie dowodu zakupu (paragon lub faktura) i oryginalnego opakowania aż do momentu zakończenia okresu gwarancyjnego - stanowią one podstawę do zgłaszania reklamacji.

Odstąpienie od umowy i Reklamacje

1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
(1) o świadczeniu usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb ; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu ; (6) w której przedmiotem są Produkty, które po dostarczeniu ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie związane z innymi rzeczami ; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji: jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu: (10) o dostarczenie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę: (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług  w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
2. Umowy sprzedaży zawierane w ramach pasażu sklep.empir.com.pl są umowami zawieranymi na odległość w myśl ustawy z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2019, poz. 134), z uwagi na co Kupującemu będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży, w terminie 14 kalendarzowych dni bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów. Bieg terminu do odstąpienia rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
3. Oświadczenie o odstąpieniu powinno być złożone w formie pisemnej oraz wysłane na adres Sprzedającego. Do zachowania ww. 14 dniowego terminu wystarczy wysłanie pisma przed jego upływem na adres: Salony Meblowe EMPIR, 90-319 Łódź, ul. Wigury 21. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być połączone z fizycznym zwrotem towaru. Kupujący może skorzystać z z poniższego wzoru formularza o odstąpieniu od umowy (link).
4. Zwracany towar musi być kompletny, nie może nosić śladów użytkowania. W przypadku towarów pochodzących z ekspozycji zwracany towar nie może posiadać uszkodzeń ponad te , które zostały opisane w ofercie sprzedaży i potwierdzone w chwili przyjmowania towaru. W przypadku uszkodzenia oryginalnego opakowania podczas rozpakowywania towaru konsument  zobowiązany jest opakować towar w sposób podobny do oryginalnego aby zminimalizować niebezpieczeństwo uszkodzenia towaru.
5. W przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
6. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, zwraca Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponuje, iż sam odbierze rzecz od Kupującego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7. Jeżeli Kupujący wybiera sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
8. Kupujący ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
9. Kupujący ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, w tym koszty nadania i opakowania rzeczy.
Jeżeli umowę zawarto poza lokalem przedsiębiorstwa a rzecz dostarczono Kupującemu do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, Sprzedawca jest zobowiązany do odebrania rzeczy na swój koszt, gdy ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą.
10. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
11. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Kupującego, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
Reklamacja może zostać złożona przez użytkownika na przykład:
-pisemnie na adres: 90-319 Łódź ul. Wigury, 21 Salon meblowy Empir
-w formie elektronicznej za pośrednictwem  poczty elektronicznej na adres: shop@empir.com.pl
Zaleca się podanie przez Kupującego w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; 2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpienia od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację- ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
Sklep ustosunkuje się do reklamacji Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Kupujący będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sklep nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
Formularz zwrotu towaru.

Nie możesz czegoś znaleźć?

Oferta serwisu internetowego sklep.empir.com.pl to tylko część oferty dostępnej w naszych salonach!

Pełna oferta Salonów Meblowych EMPIR obejmuje meble i asortyment wyposażenia wnętrz ponad 100 markowych producentów krajowych i zagranicznych.

Obejrzeć je możecie  w salonie stacjonarnym w Łodzi.

Zapraszamy do odwiedzin, kontaktu online bądź telefonicznego