Regulamin

Dział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
Definicje wyrażeń użytych w Regulaminie
Terminy użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
1. Empir: JLT EMPIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Łodzi 90-319 przy ul. Wigury 21 ,wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001077022, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 725-206-30-73, REGON: 101479585,, kapitał zakładowy: 20 231 800 zł
2. sklep.empir.com.pl: Prowadzony przez Empir w języku polskim serwis transakcji on-line o charakterze otwartym, zorganizowany jako internetowy sklep meblowy, utrzymywany przez Empir w domenie sklep.empir.com.pl lub w domenie z rozszerzeniem, w ramach którego po spełnieniu warunków przewidzianych przez regulamin, Sprzedający będzie zawierał z Użytkownikami serwisu (Kupującymi) w trybie ofertowym, umów sprzedaży towarów, lub świadczenia innych usług związanych z ich sprzedażą. W dalszej części regulaminu sklep.empir.com.pl nazywany będzie również „serwisem”.
3. Użytkownik: podmiot, który spełnia warunki regulaminu i wyraził chęć korzystania z usług serwisu sklep.empir.com.pl dokonując Rejestracji swojej osoby w systemie serwisu.
4. Rejestracja: procedura zakładania Konta, w wyniku której po poprawnym zarejestrowaniu, użytkownik uzyskuje własne Konto oraz uprawniony jest za pomocą czynności technicznych do składania oświadczeń woli Sprzedającemu, o przyjęciu złożonej przez niego w ramach serwisu sklep.empir.com.pl oferty sprzedaży
5. Oferent/Sprzedający/Dystrybutor: podmiot spełniający warunki Regulaminu, który w ramach serwisu sklep.empir.com.pl celem zawarcia umowy składa oferty sprzedaży towaru i z którym kupujący zawrze umowę sprzedaży.
6. Kupujący, Oblat: użytkownik, który w oparciu o czynności techniczne serwisu sklep.empir.com.pl przyjął ofertę sprzedaży towaru.
7. Konto: osobisty panel administracyjno-informacyjny użytkownika, tworzony automatycznie w wyniku prawidłowej rejestracji gdzie gromadzone oraz przechowywane są dane na temat działalności użytkownika w ramach serwisu sklep.empir.com.pl, a w szczególności na temat złożonych przez niego zamówień oraz podanych przy rejestracji danych osobowych.
8. Sklep: panel administracyjno-informacyjny Empir., tworzony automatycznie w wyniku prawidłowej rejestracji, prowadzony zgodnie z odrębnym regulaminem, zapewniający Sprzedającemu w oparciu o narzędzia systemowe sklep.empir.com.pl możliwość składania ofert sprzedaży towarów.
9. Towar: rzecz, usługa lub prawo, które mogą być przedmiotem oferty sprzedaży, zgodnie z Regulaminem.
10. Oferta: skierowana przez sprzedawcę, do wszystkich użytkowników serwisu sklep.empir.com.pl, oferta zawarcia umowy sprzedaży określonego w niej towaru, za określoną cenę, regulowana treścią art. 66-70 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( Dz. U. z 2019 r,, poz. 1145). Oferta może zawierać dodatkowe postanowienia dotyczące przyszłej umowy, w szczególności dotyczące zasad płatności, zasad ponoszenia kosztów transportu towaru oraz terminu realizacji zamówienia.
11. Koszyk: narzędzie systemowe ułatwiające Kupującemu dokonywanie zakupów w serwisie sklep.empir.com.pl umożliwiające gromadzenie wybranych ofert w jednym miejscu oraz podglądu wysokości zakupów. Koszyk tworzony jest automatycznie w wyniku „kliknięcia” opcji „Dodaj do koszyka” przynajmniej jednego towaru. Wybranie opcji „Dodaj do koszyka” nie stanowi przyjęcia oferty, ani potwierdzenia jej otrzymania i nie jest wiążące ani dla Kupującego ani dla Sprzedającego. Użytkownik może w każdej chwili usunąć z koszyka każdą wybraną ofertę.
12. Zamówienie: wygenerowana (w sposób automatyczny) przez system serwisu sklep.empir.com.pl - w wyniku wybrania opcji „zamów” - informacja wskazująca użytkownikowi jaka będzie treść umowy, zawartej w wyniku przyjęcia oferty. Zamówienie w szczególności wskazuje Kupującemu jakie są zasady i terminy płatności, zasady i koszty transportu towaru, oraz okresy realizacji zamówienia. Ponadto zamówienie może zawierać inne postanowienia zależne od treści oferty. W zależności od rodzaju oferty, w zamówieniu użytkownik może mieć prawo do ustalenia formy płatności oraz ustalenia zasad i kosztów transportu.
13. Przyjecie oferty: podjęte przez Kupującego czynności techniczne polegające na zaakceptowaniu treści oferty (jej przyjęciu), rodzące skutki w postaci zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym (Oferentem) i Kupującym (Oblatem). Czynności techniczne prowadzące do przyjęcia oferty polegają na „kliknięciu” przez kupującego na prawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, opcji „wyślij zamówienie”, w wyniku czego, na wskazany w formularzu rejestracyjnym lub Koncie - adres poczty elektronicznej - wysłana zostanie wiadomość e-mail, informująca Kupującego o dokonaniu przez niego określonego zamówienia, z pytaniem czy użytkownik potwierdza zamówienie, czy też chce je anulować. Po złożeniu zamówienia kupujący otrzymuje drogą e-mailową wiadomość potwierdzającą wpłynięcie zamówienia, oraz po jego weryfikacji kolejną wiadomość o możliwości realizacji zamówienia, jego terminie i sposobie płatności.
14. Sprzedaż: wynikająca z procedury przyjęcia oferty przez Kupującego, czynność prawna regulowana treścią art. 535- 581 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( Dz. U. z 2019 r,, poz. 1145), a w przypadku, gdy nabywcą jest konsument również treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2019, poz. 134).
15. Regulamin: niniejszy Regulamin korzystania z serwisu sklep.empir.com.pl, znajdujący się pod adresem internetowym http://www.sklep.empir.com.pl/strona/regulamin/, z możliwością jego nieodpłatnego pobrania oraz przechowywania na trwałym nośniku na urządzeniu Kupującego w formacie PDF.
§ 2
Informacje ogólne
1. Przedmiotowy Regulamin określa zasady świadczenia usług polegających na możliwości korzystania przez Użytkowników z serwisu sklep.empir.com.pl, ponadto określa sposób i warunki zawierania w ramach serwisu sklep.empir.com.pl umów sprzedaży, wskazując jakie czynności techniczne prowadzą do jej zawarcia. Regulamin stworzony został na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r., poz. 123) przez Empir.
2. Usługa korzystania z serwisu sklep.empir.com.pl polega na zapewnieniu dostępu do internetowego pasażu meblowego zorganizowanego w domenie sklep.empir.com.pl lub w domenie z rozszerzeniem, w ramach którego Użytkownicy otrzymują możliwość zawierania umów sprzedaży towarów lub świadczenia innych usług związanych z ich sprzedażą. W przypadku Kupujących, ww. usługa polega na nieodpłatnym oddaniu do używania na czas nieoznaczony, środków technicznych potrzebnych do przyjęcia oferty i zawarcia umowy sprzedaży.
3. Podmiotem świadczącym usługi drogą elektroniczną polegające na zapewnieniu dostępu do
internetowego sklepu meblowego zorganizowanego w domenie sklep.empir.com.pl, jest Empir.
4. Sprzedaż w ramach sklep.empir.com.pl może odbywać się wyłącznie on-line poprzez strony
internetowe sklep.empir.com.pl, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, 24h w ciągu doby przez 7 dni w tygodniu.
§ 3
Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z serwisu sklep.empir.com.pl
1. Do korzystania z serwisu sklep.empir.com.pl niezbędne jest korzystanie z komputera o następujących minimalnych parametrach: procesor min. 1GHz, 1GB RAM, karta graficzna obsługującą rozdzielczość 1024x800 i 16M kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer (wersja >= 5.5), Mozilla Firefox, Opera) a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych, co jest niezbędne do prawidłowego złożenia zamówienia w serwisie.
2. Empir informuje, iż podczas korzystania z usług sklep.empir.com.pl w komputerze użytkownika instalowane są pliki typu "cookies". Instalacja plików jest konieczna do prawidłowego świadczenia usługi.
Dział II
ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU
§ 4
Użytkownicy
1. Użytkownikami korzystającymi z serwisu w charakterze Kupujących, mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, jak również osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolności prawną mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
2. Kupujący korzystają z serwisu sklep.empir.com.pl nieodpłatnie.
3. Użytkownicy zobowiązani są przestrzegać treść niniejszego regulaminu oraz zobowiązani są niezwłocznie zawiadomić Empir o każdym naruszeniu Regulaminu przez innych użytkowników.
§ 5
Rejestracja
1. Użytkownik o którym mowa w § 4 ust. 1, chcąc skorzystać z usług serwisu sklep.empir.com.pl powinien uprzednio dokonać Rejestracji. W wyniku pomyślnej Rejestracji dla Użytkownika zakładane jest Konto.
2. Warunkiem dokonania Rejestracji jest akceptacja Regulaminu.
3. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się pod adresem internetowym http://www.sklep.empir.com.pl/logowanie?create_account=1, zgodnie z jego treścią. W celu rejestracji oraz założenia Konta wymagane jest podanie przez Użytkownika następujących danych:
1. istniejącego adresu poczty elektronicznej e-mail posiadanego przez Użytkownika,
2. wybranie własnej unikalnej nazwy (login) i hasła, za pomocą których Użytkownik będzie logował się do Konta,
3. dane adresowe konieczne do wystawienia dokumentu sprzedaży oraz realizacji Zamówienia.
4. W wyniku poprawnego wprowadzenia danych wskazanych w ust. 4 do formularza oraz wybraniu opcji „zapisz”, system serwisu sklep.empir.com.pl wysyła (automatycznie) na podany przez Użytkownika podczas Rejestracji adres e-mail wiadomość, która zawiera dane o sposobie aktywacji konta.
5. Użytkownik ustalając treść hasła powinien wziąć pod uwagę fakt, iż dla zwiększenia poziomu zabezpieczenia przed jego złamaniem, hasło powinno składać się z co najmniej 8 znaków, w skład których powinna wchodzić przynajmniej jedna cyfra oraz wielka i mała litera. Hasło stanowi informację poufną, do wyłącznej wiadomości Użytkownika. Użytkownik obowiązany jest do ustanowienia hasła w sposób uniemożliwiający jego odgadnięcie przez osoby trzecie. Użytkownik nie może udostępniać treści loginu i hasła osobom trzecim.
6. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za udostępnienie innym podmiotom loginu i hasła, w szczególności zobowiązany jest do pokrycia należności za wszelkie zamówienia dokonane za pomocą loginu i hasła Użytkownika. Użytkownik może zmienić hasło poprzez złożenie takiej dyspozycji na swoim koncie.
§ 6
Konto
1. Dostęp do Konta, Użytkownik otrzymuje dopiero po jego aktywacji. Aktywacja konta następuje poprzez rejestrację przy pomocy formularza.
2. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji zgodnie z ust. 1 dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy podmiotem rejestrowanym (Użytkownikiem) a Empir, której przedmiotem są usługi świadczone przez Empir w ramach serwisu sklep.empir.com.pl, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
3. Użytkownik, który chce dokonać zakupu/zamówienia musi posiadać konto z danymi zgodnymi ze stanem rzeczywistym takimi jak: imię, nazwisko, ulica, nr domu, lokalu, kod pocztowy, miejscowość oraz nr telefonu. Ponadto użytkownicy prowadzący działalność gospodarczą obowiązani są podać firmę pod jaką prowadzą działalność oraz posiadany nr NIP.
4. Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej zobowiązani są podać imię i nazwisko/imiona i nazwiska osoby/osób uprawnionych do ich reprezentacji.
5. Wprowadzone przez Użytkownika dane kontaktowe wskazują kto będzie nabywcą (stroną umowy sprzedaży) w wyniku przyjęcia oferty, a ponadto w razie wątpliwości, adres wskazany w danych kontaktowych stanowić będzie adres do doręczeń zakupionego towaru.
6. Kupujący przed złożeniem oświadczenia o przyjęciu oferty powinien zweryfikować czy podane przez niego dane kontaktowe są aktualne. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność względem Sprzedającego za podanie nieprawdziwych, niepełnych lub nieaktualnych danych o których mowa w ust. 3 i ust. 4.
7. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków udostępnienia Konta Firmowego osobom należycie umocowanym przez Użytkownika do działania w jego imieniu.
8. Użytkownik nie może przenosić praw do konta na osoby trzecie.
9. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z serwisu sklep.empir.com.pl w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
§ 7
Wprowadzenie oraz przetwarzanie danych osobowych
1. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkowników, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych, które są niezbędne do realizacji oraz rozliczenia usług świadczonych przez EMPIR w ramach sklep.empir.com.pl.
2. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Użytkowników jest dobrowolne. Jednakże podanie danych kontaktowych o których mowa w § 6 ust. 3 i 4 Regulaminu jest konieczne do uzyskania możliwości składania oświadczeń o przyjęciu oferty składanej przez Sprzedawcę w ramach serwisu sklep.empir.com.pl.
3. Dokonując rejestracji, Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie oraz przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz zgromadzonych w koncie, w celach realizacji Zamówień i innych praw i obowiązków wynikających z zawartej z użytkownikiem umowy.
4. Użytkowniki może wyrazić zgodę na przechowywanie oraz przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz zgromadzonych w koncie w celach marketingowych, informacyjnych oraz promocji towarów i firm, w tym w szczególności wyraża zgodę na otrzymywanie komunikatów lub informacji od EMPIR lub innych podmiotów (za zgodą EMPIR w tym informacji dotyczących produktów lub usług EMPIR oraz innych podmiotów (za zgodą EMPIR). Zgoda na przetwarzanie danych dotyczy otrzymywania powyższych informacji lub komunikatów za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji. Wyrażenie powyższej zgodny nie jest niezbędne do założenia Konta w Serwisie.
5. Każdy użytkownik ma prawo wglądu do swych danych, a także prawo ich poprawiania i żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz ich usunięcia. Z ww. uprawnień użytkownik może korzystać poprzez Konto lub zwrócić się korespondencyjnie
na adres Salony Meblowe Empir  90-319 Łodź,  ul. Wigury 21
6. Zgłoszenie przez Użytkownika wniosku o usunięcie przez EMPIR danych podawanych w formularzu rejestracyjnym, w trybie wskazanym w ust. 2, powoduje, iż dalsze świadczenie usług przez EMPIR jest możliwe wyłącznie w ograniczonym zakresie. Użytkownik, którego dane kontaktowe są niepełne, nie może korzystać z możliwości dokonywania zamówień.
7. EMPIR wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji w przedmiocie określenia regionu, z którego następuje połączenie.
Dział III
ZASADY ZAWIERANIA UMÓW W RAMACH SERWISU
§ 8
Zasady ogólne
1. EMPIR jako organizator sklepu sklep.empir.com.pl, umożliwia użytkownikom zawieranie umów sprzedaży Towarów na zasadach określonych w Regulaminie i w tym celu udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe.
2. EMPIR w dniach i godzinach otwarcia sklepów stacjonarnych EMPIR umożliwia dokonanie oględzin mebla w obecności fachowej obsługi , celem dokonania właściwego wyboru. Aby tego dokonać należy skontaktować się z obsługą sklepu internetowego , która udzieli informacji o lokalizacji prezentowanego towaru.
3. Sprzedaż towarów w ramach sklepu sklep.empir.com.pl, może odbywać się wyłącznie w trybie ofertowym.
§ 9
Oferta sprzedaży
1. Oferta jest to skierowana przez sprzedawcę do wszystkich użytkowników serwisu sklep.empir.com.pl wola zawarcia umowy sprzedaży określonego w niej towaru za określoną cenę, regulowana treścią art. 66-70 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( Dz. U. z 2019 r,, poz. 1145).
2. Oferta może zawierać dodatkowe postanowienia dotyczące przyszłej umowy, w szczególności dotyczące zasad i terminów płatności, zasad ponoszenia kosztów transportu towaru oraz terminu realizacji zamówienia.
3. Zdjęcie produktów lub ich techniczny opis zamieszczony w serwisie sklep.empir.com.pl mogą się nieznacznie różnić od stanu faktycznego. EMPIR zastrzega sobie prawo do pomyłek w opisach towarów.
4. Sprzedający zastrzega sobie możliwość odchyleń w wybarwieniach materiałów, z których wykonany jest towar od wybarwień drewna i kolorów materiałów przedstawionych w konfiguratorach towarów sklepu internetowego. Dotyczy to także różnic w wybarwieniu pomiędzy towarem nabytym, a wystawionym na ekspozycji u Sprzedającego, które nie stanowią wady, a wynikają z naturalnych cech surowca lub partii produkcyjnej.
5. Wszystkie wymiary na stronie sklep.empir.com.pl zostały podane z tolerancją +/-3%. Prezentowane kolory tkanin i skór mają charakter poglądowy. Mogą wystąpić nieznaczne różnice wynikające z różnych ustawień monitora.
6. Kupujący oświadcza, iż został zapoznany z zasadami użytkowania towaru oraz otrzymał instrukcję ich użytkowania i konserwacji oraz, że nie ma w tym zakresie żadnych wątpliwości.
7. Kupujący dokonał wyboru towaru po zapoznaniu się z danymi zawartymi w karcie katalogowej, stronach internetowych producenta i cenniku oraz wzornikach materiałowych zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2019, poz. 134).
8. Kupujący przed przyjęciem oferty powinien zapoznać się z ustalonymi przez EMPIR zasadami płatności /przelew tradycyjny, przelew elektroniczny, kredyt ratalny/ oraz zasady kto ponosi koszty transportu, termin realizacji zamówienia, warunki i termin realizacji transportu oraz cechy mebla. Odwołanie oferty następuje poprzez jej usunięcie z serwisu sklep.empir.com.pl. Sprzedający nie może skutecznie odwołać oferty względem Kupującego, po złożeniu przez niego oświadczenia o przyjęciu oferty. Sprzedający do chwili przyjęcia oferty przez Kupującego uprawniony jest do zmiany treści oferty w zakresie ceny sprzedaży.
9. Odwołanie oferty następuje poprzez jej usunięcie z serwisu sklep.empir.com.pl. Sprzedający nie może skutecznie odwołać oferty względem Kupującego, po złożeniu przez niego oświadczenia o przyjęciu oferty. Sprzedający do chwili przyjęcia oferty przez Kupującego uprawniony jest do zmiany treści oferty w zakresie ceny sprzedaży.
10. Towary oferowane przez Sprzedawcę mogą być: - towarami fabrycznie nowymi;- towarami ekspozycyjnymi.
§ 10
Zamówienie
1. Użytkownik chcąc przyjąć określoną ofertę, w celu zapoznania się z szczegółami transakcji powinien wybrać opcję „zamawiam” w wyniku czego system serwisu sklep.empir.com.pl w sposób automatyczny wygeneruje zamówienie.
2. Na etapie zamówienia w zależności od rodzaju oferty, Użytkownik będzie miał możliwość wyboru sposobu płatności oraz uzyska informacje na temat kosztów transportu lub zasad ich ponoszenia.
§ 11
Przyjęcie oferty, Sprzedaż
1. Użytkownik, który zapoznał się z treścią oferty oraz akceptuje warunki Zamówienia może przyjąć ofertę. Czynności techniczne prowadzące do przyjęcia oferty składają się z dwóch etapów:
1. pierwszy polega na „kliknięciu” na prawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, opcji „wyślij zamówienie”, w wyniku którego, na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres email wysłana zostanie wiadomość e-mail, informująca EMPIR o złożeniu określonego zamówienia, z prośbą o jego potwierdzenie.
2. drugi polegający na wysłaniu przez Sprzedawcę do Kupującego drogą e-mailową wiadomości potwierdzającej wpłynięcie zamówienia, oraz po jego weryfikacji Kupujący otrzymuje wiadomość o możliwości realizacji zamówienia, jego terminie i sposobie płatności.
Zaakceptowanie w powyższy sposób przez użytkownika treści zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem przez Kupującego oświadczenia o przyjęciu oferty oraz jest automatycznie przesyłana do Dystrybutora/Sprzedawcy
2. Jeżeli Użytkownik w terminie 48 godzin od wybrania opcji „wyślij zamówienie” nie dokona potwierdzenia zamówienia w sposób określony w ust. 1 lit b), jego prawo do potwierdzenia zamówienia wygasa i procedura przyjęcia oferty musi być powtórzona. Potwierdzenie zamówienia po ww. terminie jest bezskuteczne i nie będzie przesyłane do Sprzedawcy.
3. W wyniku przyjęcia oferty przez Kupującego dochodzi do zawarcia pomiędzy stronami umowy sprzedaży, czyli czynności prawnej regulowanej treścią art. 535 - 581 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( Dz. U. z 2019 r,, poz. 1145), a w przypadku gdy nabywcą jest konsument również treścią ustawy z dnia z dn. 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2019, poz. 134). Umowa sprzedaży zostaje zawarta pomiędzy Empir  oraz Kupującym.
4. Z chwilą przyjęcia oferty Kupujący wyraża zgodę, na przekazanie Sprzedającemu informacji obejmujących dane kontaktowe zawarte na jego Koncie lub formularzu zamówienia.
5. Na żądanie Kupującego, Sprzedawca zobowiązany jest wydać pisemne potwierdzenie zawarcia umowy, zawierające oznaczenie sprzedawcy z jego adresem, datę sprzedaży oraz określenie towaru, jego ilość i cenę
6. W przypadku zakupu towarów pochodzących z ekspozycji sklepów stacjonarnych, należy liczyć się ze śladami normalnego zużycia wynikającego z czynności demonstracyjnych wykonywanych na sprzedawanym egzemplarzu (otarcia, zarysowania ). Dlatego w dniach i godzinach otwarcia sklepów stacjonarnych EMPIR sklep internetowy jest gotowy udostępnić produkt do oględzin
7. Ceny produktów uwidocznione na stronie serwisu podane są w złotych polskich i są cenami brutto, zawierają  podatek VAT, o ile jest należny. Warunki dostawy zostały określone w § 15 Regulaminu.
8. Serwis nie stosuje domyślnych opcji z ukrytymi płatnościami.
9. Serwis przewiduje następujące formy płatności:
1. przelew tradycyjny na rachunek bankowy Sklepu; JLT INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓLKA KOMANDYTOWA WIGURY, 21 90-319 ŁÓDŹ PEKAO XI O. w Łodzi 23 1240 3073 1111 0010 4807 5922
2. za pośrednictwem systemu płatności elektronicznej przelewy24 (PayPro SA ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań NIP 779-236-98-87, REGON 301345068 Sąd Rejonowy Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, w wysokości kapitału zakładowego 4 500 000)
3. zapłata w gotówce przy odbiorze w kasie Salonu Meblowego Empir;
4. zakup ratalny Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław wpisany do rejestru przedsiębiorców krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000039887 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o kapitale zakładowym w kwocie 876. 833.400,00 zł w całości wpłaconym NIP 657-008-22-74, REGON 290513140.
10. Za chwilę zapłaty uznaje się moment uznania środków na rachunku bankowym Sklepu bądź moment przekazania środków pracownikowi czynnemu w kasie salonu.
11. W przypadku, gdy Kupujący wybierze formę płatności – przelew elektroniczny- zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
12. Przy towarze dostępnym na zamówienie Kupujący zobowiązany jest do dokonania wpłaty w wysokości 30% wartości zamówienia towaru. Termin realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania środków na koncie sklepu. Pozostała kwota wynikająca z zamówienia zostanie uregulowana niezwłocznie po powiadomieniu Kupującego o realizacji zamówienia.
13. W przypadku nie wykonania umowy przez Sprzedającego z przyczyn leżących po jego stronie, zwróci on Kupującemu wpłaconą zaliczkę wraz z ustawowymi odsetkami, co wyczerpuje roszczenia Kupującego z tytułu niniejszej umowy. Nie dotyczy to niewykonania umowy z przyczyn losowych wówczas obowiązkiem Sprzedającego będzie wyłącznie zwrot zapłaconej kwoty.
§ 12
Konsumenckie prawo odstąpienia od umowy, reklamacje.
1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
1. o świadczeniu usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3. w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji przedstawionej konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4. w której przedmiotem są Produkty, które po dostarczeniu ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie związane z innymi rzeczami;
5. w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji: jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;
2. Umowy sprzedaży zawierane w ramach Serwisu są umowami zawieranymi na odległość w myśl ustawy z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2019, poz. 134), z uwagi na co Kupującemu będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży, w terminie 14 kalendarzowych dni bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów. Bieg terminu do odstąpienia rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
3. Oświadczenie o odstąpieniu powinno być złożone w formie pisemnej oraz wysłane na adres Sprzedającego. Do zachowania ww. 14 dniowego terminu wystarczy wysłanie pisma przed jego upływem na adres: Salony Meblowe EMPIR, 90-319 Łódź, ul. Wigury 21. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być połączone z fizycznym zwrotem towaru.
4. Zwracany towar musi być kompletny, nie może nosić śladów użytkowania oraz musi być zapakowany w sposób podobny do oryginalnego celem minimalizacji ryzyka uszkodzenia towaru.. W przypadku towarów pochodzących z ekspozycji zwracany towar nie może posiadać uszkodzeń ponad te , które zostały opisane w ofercie sprzedaży i potwierdzone w chwili przyjmowania towaru.
5. W przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
6. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, zwraca Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponuje, iż sam odbierze rzecz od Kupującego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7. Jeżeli Kupujący wybiera sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
8. Kupujący ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
9. Kupujący ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, w tym koszty nadania i opakowania rzeczy. Jeżeli umowę zawarto poza lokalem przedsiębiorstwa a rzecz dostarczono Kupującemu do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, Sprzedawca jest zobowiązany do odebrania rzeczy na swój koszt, gdy ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą.
10. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
11. Podstawy i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Kupującego, za sprzedany Towar mający wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) określone są w powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( Dz. U. z 2019 r,, poz. 1145).
12. Reklamacja może zostać złożona przez Użytkownika:
1. pisemnie na adres: 90-319 Łódź ul. Wigury, 21 Salon meblowy Empir
2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na dres: shop@empir.com.pl;
3. ustnie w Salonie Meblowym Empir.
13. Zaleca się podanie przez Kupującego w opisie reklamacji następujących danych:
1. informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;
2. żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpienia od Umowy Sprzedaży;
3. danych kontaktowych składającego reklamację- ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
14. Sklep ustosunkuje się do reklamacji Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Kupujący będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sklep nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
Dział IV
ROLA EMPIR W RAMACH SKLEPU sklep.empir.com.pl
§ 13
Postanowienia ogólne
EMPIR w ramach prowadzonego przez siebie serwisu sklep.empir.com.pl tworzy internetowy sklep meblowy EMPIR, umożliwiający zawieranie umów sprzedaży towarów w trybie ofertowym.
§ 14
Dodatkowe uprawnienia EMPIR w ramach serwisu sklep.empir.pl
1. EMPIR może zawiesić na czas określony albo nieokreślony Konto Użytkownika w przypadku, gdy jego działania naruszają postanowienia Regulaminu, negatywnie wpływają na dobre imię serwisu sklep.empir.com.pl lub w inny sposób mu szkodzą oraz gdy EMPIR uzna, że określone konto użytkownika wymaga dodatkowej weryfikacji danych, których prawdziwość budzi wątpliwości.
2. W przypadku zawieszenia Konta, Użytkownik posiada jedynie wgląd do niego oraz ma możliwość sfinalizować zawarte przed zawieszeniem Konta umowy, nie może natomiast korzystać z żadnych innych usług świadczonych przez EMPIR w ramach serwisu sklep.empir.com.pl.
3. EMPIR może odmówić Użytkownikowi ponownej rejestracji także wówczas, gdy Konto tego Użytkownika było zawieszone w przeszłości.
4. EMPIR nie wyklucza czasowego zawieszenia świadczenia usługi dostępu do serwisu sklep.empir.com.pl z przyczyn od EMPIR niezależnych, ponadto zastrzega sobie prawo czasowego zawieszenia działalności serwisu w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw lub konserwacji systemów obsługujących oraz w związku z koniecznością ich modernizacji lub rozbudowy, przy czym o zaistnieniu takiej konieczności decyduje wyłącznie EMPIR.
5. EMPIR zastrzega sobie prawo zaprzestania świadczenia usługi dostępu do serwisu sklep.empir.com.pl bez podania przyczyny.
Dział V
DOSTAWA I KOSZT WYSYŁKI
§ 15
1. Dostawa towarów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zamówione produkty sklep dostarcza transportem własnym, przesyłką kurierską lub poprzez osobisty odbiór towaru przez Kupującego.
2. Kupujący zamówione towary może odebrać osobiście i w takim przypadku nie ponosi on kosztów dostawy.
3. O koszcie transportu Kupujący informowany jest przez Sprzedawcę drogą wiadomości wysłanej na adres Poczty e-mail Kupującego, w której Sprzedawca podaje termin odbioru lub termin transportu. Dopiero po otrzymaniu informacji o naliczonych przez Sklep kosztach transportu Kupujący decyduje się na zawarcie umowy sprzedaży. Koszt transportu uzależniony jest od odległości oraz wartości zamówienia i ustalany jest dla każdego zamówienia indywidualnie.
4. Dostawa towaru odbywa się w momencie skompletowania wszystkich elementów zamówienia. Termin dostawy podany jest w dniach roboczych i wynosi 10 dni. Na prośbę Kupującego sklep zrealizuje zamówienie w kilku osobnych dostawach, jednak wiązać się to będzie z naliczeniem wyższych kosztów transportu.
5. Dostawa obejmuje dostarczenie towarów pod budynek, w którym znajduje się lokal Klienta. Dostawa nie obejmuje wniesienia towarów do lokalu ani na piętro, na którym znajduje się lokal Klienta. Opcjonalne wniesienie produktu do lokalu Klienta (do 4 piętra włącznie) jest usługą dodatkowo płatną, której koszt określony jest w cenniku usługi transportowej w zakładce Dostawa zamieszczonej na stronie http://sklep.empir.com.pl/. Informacja o wysokości dodatkowych kosztów zostanie również wskazana w wiadomości wysłanej na adres Poczty e-mail Kupującego, w której Sprzedawca podaje termin transportu.
6. Odbiór towaru własnym transportem Kupującego jest możliwy od poniedziałku do piątku od godz. 10.00-18.00 po wcześniejszym ustaleniu terminu w Salonach Meblowych Empir.
7. Kupujący przed dokonaniem odbioru Zamówienia dokonuje wraz z przedstawicielem Sprzedawcy oględzin towarów w celu stwierdzenia czy są one zgodne z Zamówieniem i nie zawierają żadnych wad. Jeśli zamówiony towar dostarczony przez firmę transportową jest naruszony, posiada uszkodzenia powstałe w trakcie transportu Kupujący zobowiązany jest rozpakować ją w obecności pracownika transportu, kuriera i w razie braku lub uszkodzenia towaru spisać z nim protokół szkodowy.
8. Odbiór zamówionych towarów musi zostać potwierdzony przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik na dokumencie dostawy. Złożony podpis jest traktowany jako potwierdzenie zgodności towaru z zamówieniem.
9. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia ilościowego i jakościowego towaru w momencie jego odbioru.
10. Potwierdzając odbiór Kupujący uzyskuje prawo własności towaru. Jednocześnie przechodzi na niego wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru.
11. Jeżeli klient wybierze opcję wniesienia zgodnie z regulaminem dostaw towar zostanie wniesiony na maksymalnie czwarte piętro budynku, do pierwszego pomieszczenia w mieszkaniu, bądź domu, o ile warunki na miejscu wniesienia pozwolą na dokonanie tej czynności bez szkody. Przewoźnik ma prawo odmówić wniesienia jeżeli uzna, że warunki nie spełniają powyższych standardów. Wówczas zwracana jest przez sklep wpłacona przez Klienta kwota na poczet usługi wniesienia
Dział VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 16
Rozwiązanie umowy
1. Użytkownik występujący w serwisie sklep.empir.com.pl w charakterze Kupującego, może w każdym czasie rozwiązać umowę z EMPIR (dotyczącą określonego Konta) poprzez wypełnienie dostępnego na stosownej stronie formularza, obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy, a następnie potwierdzenie wprowadzonych danych – nazwy (loginu) i hasła. Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym w momencie potwierdzenia danych.
2. Z ważnych przyczyn umowa może zostać rozwiązana przez EMPIR za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia.
3. Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie decyzji EMPIR, Użytkownik nie może ponownie zarejestrować się w serwisie sklep.empir.com.pl bez uprzedniej zgody EMPIR.
§ 17
Postępowanie reklamacyjne związane z korzystaniem z serwisu sklep.empir.com.pl
1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie są realizowane niezgodnie z jego postanowieniami.
2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego, pisemnej lub ustnej w Salonie Meblowym Empir. Reklamacja powinna zawierać co najmniej nazwę, pod jaką Użytkownik występuje w EMPIR (login) oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
3. EMPIR rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że EMPIR może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.
4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach EMPIR może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację, adres e-mail, który nie jest przypisany do Konta Użytkownika.
§ 18
Ochrona danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Empir informuje, iż:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest JLT EMPIR  Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi;
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu produktów i usług własnych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu administratora jakim jest marketing bezpośredni;
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia;
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat ze względu na marketing lub w oparciu o uzasadniony interes realizowanych przez administratora aż do momentu wniesienia sprzeciwu;
6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia.
§ 19
Prawo właściwe i spory
1. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a EMPIR, której przedmiotem są usługi świadczone przez EMPIR. w ramach serwisu na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez EMPIR, w ramach serwisu będą rozstrzygane przez właściwe miejscowo ze względu na siedzibę EMPIR polskie sądy powszechne.
§ 20
Ważność Regulaminu
Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie z mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia sądu lub jakiegokolwiek organu administracji publicznej uznane za nieważne bądź nieskuteczne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
§ 21
Wejście w życie, zmiany Regulaminu
1. Regulamin znajduje się pod adresem internetowym http://www.sklep.empir.com.pl/strona/regulamin/, z możliwością jego pobrania oraz przechowywania w formacie PDF (pobierz)
2. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie http://www.sklep.empir.com.pl/strona/regulamin/.
3. Dokonanie przez Użytkownika Rejestracji w serwisie sklep.empir.com.pl oznacza akceptację Regulaminu.

Nie możesz czegoś znaleźć?

Oferta serwisu internetowego sklep.empir.com.pl to tylko część oferty dostępnej w naszych salonach!

Pełna oferta Salonów Meblowych EMPIR obejmuje meble i asortyment wyposażenia wnętrz ponad 100 markowych producentów krajowych i zagranicznych.

Obejrzeć je możecie  w salonie stacjonarnym w Łodzi.

Zapraszamy do odwiedzin, kontaktu online bądź telefonicznego